Nasze usługi

USŁUGI ZARZĄDCY

 • usuwanie awarii i ich skutków, pogotowie techniczne;
 • kontrolę nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • zawieranie i negocjacja umów z dostarczycielami mediów;
 • przygotowanie planów remontowych;
 • szukanie możliwość zarobkowych nieruchomości (wykorzystanie ścian budynków, ogrodzeń itp. jako miejsce umieszczania billboard'ów reklamowych; wykorzystanie strychów, piwnic w celu sprzedaży lub wynajmu etc.);
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 • zawieranie, zmiany oraz rozwiązywanie umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej;
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
 • reprezentacja właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi - negocjowanie warunków umowy.
 • wskazywanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu redukcję kosztów i polepszenie świadczonych usług;
 • kreowanie wartości nieruchomości;
 • audyt kosztów eksploatacyjno-technicznych;
 • sporządzanie planów zarządzania nieruchomością;
 • komercjalizację pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem i obsługa najemców;
 • bieżącą analizę finansów nieruchomości;
 • planowanie operacyjne i strategiczne dla nieruchomości.

USŁUGI BANKOWO-KSIĘGOWE

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • windykacja i analizowanie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • opracowanie rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomością;
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego;
 • wydawanie stosownych dokumentów właścicielom lokali.

OBSŁUGA PRAWNA

 • pomoc prawna notariusza i radcy prawnego w rozumieniu Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze oraz Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku z późniejszymi zmianami o radcach prawnych,
 • wyszukiwanie ofert lub oferty podmiotów świadczących pomoc prawną, prezentacja oferty i rekomendacji oraz wskazanie najkorzystniejszego wariantu.

OBSŁUGA TECHNICZNO-KONSERWATORSKA

 • kontrolę okresową elementów budynku oraz innych urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu nieruchomości;
 • zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przewodów kominowych, konserwacji i napraw bieżących;
 • zapewnienie okresowej kontroli instalacji piorunochronnej i napraw bieżących;
 • nieruchomości - wyceny, kosztorysowanie;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za prowadzenie pogotowia technicznego 24/h w budynku;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości;